📞 271 721 255

Uživatelská příručka
II  Řízení vztahů se zákazníky

Kapitola 22 - Výnosy projektů

V této kapitole:

Při zapnuté funkcionalitě Řízení vztahů se zákazníky Instant Team umožňuje sledovat také výnosy projektů, tedy objem finančních částek, které plánujete získat ze svých projektů za určité časové období.

Plánování výnosů je založeno na evidenci plánované a skutečné pracnosti úkolů v hodinách a zadání výnosové (hodinové) sazby pro produkty, ke kterým se úkoly vztahují, případně na zadání výnosové sazby či materiálových výnosů přímo pro úkoly.

Ke sledování plánovaných výnosů a shody očekávaných a skutečných výnosů slouží dva typy sestav. Prvním typem jsou sestavy na podzáložkách v oknech jednotlivých projektů zobrazující údaje na úrovni úkolů za vybraný projekt, druhým pak sestavy ve složce Portfolio projektů v navigačním panelu poskytující údaje za všechny projekty dohromady.

Výnosy úkolů

Výnosy za jednotlivé úkoly projektu i sumarizované údaje za celý projekt můžete sledovat v sestavě Výnosy na záložce Harmonogram v oknech jednotlivých projektů.


PIC

Obrázek 22.1: Výnosy úkolů projektu

Plánování výnosů si můžete usnadnit vytvořením evidence produktů (služeb či výrobků, které dodáváte zákazníkům, viz kapitola 24) a zadáním výnosových sazeb produktů. Po přiřazení jednotlivých úkolů k odpovídajících produktům pak budou pro výpočty výnosových sazeb úkolů automaticky použity výnosové sazby přiřazených produktů.

Produkt, ke kterému se úkol vztahuje, je možné k úkolům přiřazovat přímo v sestavě ve sloupci Produkt, nebo v oknech jednotlivých úkolů v podokně Zatřídění.


PIC

Obrázek 22.2: Přiřazení úkolu k produktu

TIP
Výnosové sazby produktů doporučujeme vyplnit před vytvořením struktury projektu. V opačném případě budete muset výnosové sazby produktů „antidatovat“ před datum vytvoření prvního projektového úkolu.

Pokud nebudete používat evidenci produktů, případně budete chtít pro konkrétní úkol nastavit výnosovou sazbu odlišnou od sazby produktu, k němuž se úkol vztahuje, můžete zadat požadovanou hodnotu přímo do sloupce Výnosová sazba úkolu.

Materiálové výnosy

Při plánování a sledování výnosů je možné také určit výši očekávaných výnosů z prodeje materiálu, tuto hodnotu můžete k jednotlivým úkolům zadávat ve sloupci Materiálové výnosy – plánované.

Poté, co jsou v systému k úkolu evidovány nenulové výnosy, začne se v okně s podrobnostmi úkolu zobrazovat záložka Výnosy. Na této záložce naleznete pole Materiálové výnosy – zbývající a Materiálové výnosy – skutečné, do kterých je v průběhu plnění úkolu podle výše plánovaných materiálových výnosů a procenta dokončenosti úkolu (hodnota pole Hotovo z) doplňována výše skutečně získaných a zbývajících materiálových výnosů.

Výši skutečných a zbývajících materiálových výnosů je možné v těchto polích upravovat podle reálného stavu materiálových výnosů, který nemusí odpovídat dokončenosti úkolu, viz tip v sekci Náklady na materiál, kapitola 14. Systém po takové úpravě dále počítá s ručně vloženými hodnotami.


PIC

Obrázek 22.3: Možnost úpravy materiálových výnosů

Analýza výnosů

Zbývající sloupce tabulkové části sestavy slouží k analýze výnosů projektu.

Ve sloupci Plánované výnosy vidíte součet plánovaných hodinových a materiálových výnosů úkolů. Hodinové výnosy jsou vypočítávány podle odhadů pracnosti jednotlivých úkolů (hodnoty pole Plánovaná práce) a výnosové sazby úkolů, resp. přiřazených produktů.

Sloupec Skutečné výnosy obsahuje součet dosavadních hodinových i materiálových výnosů úkolů. Pro hodinové výnosy je výpočet založen na dosud odvedené práci na úkolech evidované v položkách výkazů práce a výnosové sazbě úkolů, resp. produktů. Pro materiálové výnosy pak na procentech dokončenosti úkolů, případně na ručně upravených údajích, viz výše, a plánované výši těchto výnosů.

Ve sloupci Zbývající výnosy jsou součty hodinových a materiálových výnosů, které ještě očekáváte do okamžiku ukončení projektu. Pro hodinové výnosy je výpočet založen na aktuálním odhadu zbývající pracnosti úkolů (hodnota pole Zbývající práce) a výnosové sazbě úkolů, resp. produktů. Pro materiálové výnosy opět na procentech dokončenosti úkolů, resp. ručně upravených údajích a celkové plánované výši materiálových nákladů.

Poslední sloupec Kombinované výnosy zobrazuje součet skutečných a zbývajících výnosů jednotlivých úkolů i celého projektu. Porovnáním této hodnoty s plánovanými výnosy zjistíte, jak se daří naplňovat finanční očekávání projektu.

Cash-flow výnosů

Pravá část sestavy Výnosy znázorňuje časový průběh skutečných a zbývajících (hodinových) výnosů. Skutečné výnosy jsou na časovou osu umísťovány podle dnů, ke kterým byla vykázána práce na daných úkolech, zbývající výnosy pak podle plánovaného započetí a zakončení zbývající práce na úkolech.

Ke dni plánovaného zakončení úkolu jsou jednorázově započítány také materiálové výnosy (součet skutečných a zbývajících materiálových výnosů).

Ve výchozím nastavení jednotlivé sloupce časové osy zobrazují týdenní časové úseky, pomocí tlačítek vpravo od posuvníku ve spodní části sestavy můžete měnit velikost zobrazovaných časových úseků, viz sekce Přizpůsobení sestav v kapitole 2.

Výnosy za projekty

Přehled o výnosech ze všech projektů najednou získáte v sestavě Výnosy ve složce Portfolio projektů v navigačním panelu. Zobrazují se v ní bez rozpadu na jednotlivé úkoly celkové plánované, skutečné, zbývající i kombinované náklady jednotlivých projektů.

Pravá část této sestavy pak pro vybraný projekt nebo projekty zobrazuje cash-flow ve formě sloupcových grafů.

Sledování odchylek výnosů

V oknech jednotlivých projektů můžete na záložce Harmonogram/Směrný plán porovnávat aktuální stav výnosů projektu s očekávaným stavem uloženým ve vybraném směrném plánu projektu. Naleznete zde také měřidlo s barevným rozlišením velikosti odchylky aktuálních výnosů oproti vybranému směrnému plánu. Podzáložka Výnosy pak v jednoduché tabulkové sestavě poskytuje údaje pro analýzu a detailní sledování odchylek výnosů úkolů projektu.

V oknech s podrobnostmi jednotlivých úkolů je možné na záložce Směrný plán sledovat, jak si v porovnání s vybraným směrným plánem stojí konkrétní úkol.

Sledovat odchylky výnosů za všechny projekty dohromady umožňuje sestava Analýza odchylek výnosů ve složce Portfolio projektů v navigačním panelu.

Podrobný popis fungování směrných plánů projektu i sestav zobrazujících obdobné odchylky, např. odchylku nákladů naleznete v sekci Směrné plány v kapitole 6.