📞 271 721 255

Uživatelská příručka
V  Pokročilé funkce v úrovni Architect

Kapitola 41 - Pokročilé přizpůsobení polí

V této kapitole:

Tato kapitola pojednává o pokročilém přizpůsobování polí, které mohou provádět pouze uživatelé s rolí Správce používající aplikaci Instant Team v licenční úrovni Architect (o základních principech přizpůsobování polí a o možnostech přizpůsobování dostupných v licenční úrovni Professional je pojednáno dříve v kapitole 32 Přizpůsobení polí a záznamů).

Popisují se zde možnosti přizpůsobení polí nabízené v nejvyšší licenční úrovni a způsoby, jak je můžete používat, pokud vám současné nastavení polí nevyhovuje nebo pokud budete vytvářet vlastní nová pole.

Na záložce Pole v okně pro přizpůsobení pracovní skupiny, které otevřete pomocí nabídky Úpravy/Přizpůsobit..., naleznete přehled existujících polí. Přidáním dalších sloupců do tabulky si můžete přehledně zobrazit nastavení popisovaná v této kapitole, podrobný postup viz kapitola 32, sekce Seznam polí záznamu.


PIC

Obrázek 41.1: Přehled polí a jejich pokročilého nastavení

Vytvoření vícehodnotového pole

V licenční úrovni Professional můžete při vytváření nového pole definovat tři charakteristiky, které již nelze později změnit - databázi, ve které se bude nové pole nacházet, typ pole a volbu, zda má pole obsahovat historické hodnoty. Podrobné informace naleznete v kapitole 32, sekce Vytvoření nového pole.

V licenční úrovni Architect se u vybraných typů polí nabízí ještě příznak Více hodnot, při jehož zaškrtnutí bude umožněno v budoucím poli evidovat více hodnot zároveň (příkladem vícehodnotových polí jsou např. pole Vedoucí a Členové v databázi projektů, do kterých je možné zadat více uživatelů tvořících tým projektu).


PIC

Obrázek 41.2: Vytvoření vícehodnotového pole

Tento příznak je dostupný pro následující typy polí:

 • pole typu Odkaz na záznam z vybrané databáze
 • pole typu Obrázek
 • pole typu Příloha
 • pole typu Pole

Způsob zadávání více hodnot do nově vytvořeného pole se bude lišit v závislosti na zvoleném typu pole a podle toho, zda budete chtít hodnoty zadávat v okně záznamu nebo v sestavě, ve které se bude pole zobrazovat.

Do polí typu Pole a Odkaz na záznam z databáze s jednoduchým výběrem (viz poznámka Podnabídky operací na úrovni konkrétních záznamů v kapitole 37 Přizpůsobení operací, databáze s jednoduchým výběrem je například databáze Zdrojů) se více hodnot do pole zadává pomocí tlačítka Změnit..., které naleznete vpravo od daného pole v okně s podrobnostmi záznamu nebo pomocí volby Více..., která se zobrazuje v editační nabídce daného pole v sestavách. Obě akce otevřou dialogové okno, ve kterém můžete vybírat hodnoty, které chcete, případně již nechcete, v daném poli evidovat (viz obrázky 4.2, 4.3).

Do polí typu Odkaz na záznam z databáze, která nemá jednoduchý výběr (například databáze Úkolů), je možné více hodnot do pole vybírat pomocí tlačítka Přidat..., případně Odebrat... vedle daného pole v okně záznamu (viz obrázek 5.14). Do polí tohoto typu není umožněno zadávat více hodnot přímo v sestavách.

U polí typu Příloha, u nichž byl zaškrtnut příznak Více hodnot, se v okně záznamu po připojení první přílohy zobrazí tlačítko Přiložit další, pomocí kterého je možné k danému poli připojit další soubory. Přikládat přílohy je možné pouze v oknech s podrobnostmi záznamů, ve kterých je pole typu Příloha obsaženo (práce s přílohami je popsána v kapitole 13, sekce Práce s přílohami).


PIC

Obrázek 41.3: Přiložení více příloh

Do vícehodnotových polí typu Obrázek můžete další obrázky vkládat pomocí šipek, resp. posuvníku pod již vloženým obrázkem, a to opět pouze v oknech s podrobnostmi záznamů, ve kterých je pole tohoto typu obsaženo (práce s obrázky je podrobně popsána v kapitole 32, sekce Vytvoření nového pole).


PIC

Obrázek 41.4: Vložení více obrázků

Volba referenčního pole

Na okně s podrobnostmi pole, které otevřete např. dvojitým kliknutím na vybrané pole v tabulce s přehledem polí, naleznete zaškrtávací příznak Referenční pole. Tento příznak umožňuje předcházet nechtěným negativním následkům při odstraňování záznamů, např. situaci, kdy odstranění zdroje způsobí, že úkoly přiřazené tomuto zdroji zůstanou bez vlastníka, nikdo na nich nebude dále pracovat a zároveň bude těžko dohledatelné, kdo na nich pracoval dříve, nebo situaci, kdy odstranění uživatele způsobí, že úkoly či absence za zdroje, u nichž byl uživatel uveden jako schvalovatel, nebude nutné schvalovat apod.


PIC

Obrázek 41.5: Příznak Referenční pole

Pokud se v záznamu vyskytuje pole zobrazující hodnoty z jiné databáze a ztráta hodnoty v tomto poli v důsledku odstranění záznamu z jiné databáze by mohla negativně ovlivnit práci se záznamem, můžete toto pole označit jako referenční. Při odstraňování záznamu z databáze, do níž patří pole označené jako referenční, pak budete upozorněni na to, že záznam, který chcete odstranit, je propojen se záznamem z jiné databáze a odstraněním vybraného záznamu odstraníte i hodnotu referenčního pole v propojeném záznamu.

Díky tomuto hlášení si můžete odstranění záznamu rozmyslet nebo upravit propojené záznamy tak, aby se předešlo možným komplikacím.


PIC

Obrázek 41.6: Hlášení při odstraňování záznamů

Agregace hodnot vybraných polí

Při analýze projektových dat je u vybraných polí důležité získat agregovanou hodnotu na úrovni seskupení záznamů, resp. získat hodnoty určitých polí na skupinových řádcích v sestavě, případně za všechny záznamy v sestavě zobrazené. K získání takového pohledu na seskupená data můžete využít funkci agregace dat.

Postupy, jak seskupovat záznamy v sestavách, jak si zobrazit sumarizační skupinu zobrazující údaje za všechny záznamy v sestavě, či jak si pomocí parametrů sestavy zobrazit pouze záznamy patřící do určitého uskupení, jsou podrobně popsány v kapitole 31 Pokročilé přizpůsobení sestav, sekce Přizpůsobení sestavy typu Tabulka, Záložka Skupiny a Záložka Parametry.

V licenční úrovni Architect pak můžete pomocí pole Agregace určit, jakým způsobem budou hodnoty daného pole agregovány, tedy to, jaké hodnoty se budou na skupinových řádcích zobrazovat.

Nabízené volby se liší podle typu pole, jehož hodnoty chcete agregovat a podle toho, zda se jedná o pole vypočítávané:

 • U polí typu číslo, procento a hodinová sazba jsou dostupné volby průměr a součet. Na skupinovém, resp. sumarizačním řádku se bude zobrazovat průměr nebo součet hodnot daného pole ze záznamů zobrazených v uskupení, resp. sestavě (například pro jednotlivé typy nákladů v sestavě Náklady, viz obrázek 14.2).
 • U polí typu čas a den jsou dostupné volby první a poslední. Na skupinovém řádku se bude zobrazovat časově první či časově poslední hodnota ze zobrazených záznamů (např. u polí Začátek a Konec v sestavě Plány, viz obrázek 5.10).
 • U pole typu pracnost jsou kromě voleb průměr a součet dostupné volby minimum a maximum umožňující na skupinovém řádku zobrazit maximální či minimální hodnotu daného pole ze zobrazených záznamů.
 • U vypočítávaných polí, jejichž hodnoty nelze editovat (tj. u takových polí, jejichž hodnoty jsou vypočítávány na základě algoritmu uvedeného v poli Výraz, a která mají v poli Může se změnit uvedenou hodnotu Nikdy, viz dále v sekci Výchozí vypočítaná hodnota pole) jsou navíc nabízeny volby počítané skupiny a počítané detaily.

Agregace typu počítané skupiny

Volba počítané skupiny umožňuje spočítat agregaci, resp. hodnotu vypočítávaného pole na skupinovém řádku z hodnot na úrovni skupiny, nikoli jako agregaci vypočítaných hodnot jednotlivých záznamů. Použití této volby je vhodné v případech, kdy by běžný výpočet agregace mohl sumarizované údaje značně zkreslit, případně by poskytoval nesmyslný údaj.

Tato volba je použita např. pro pole Odchylka v pracnosti v % v databázi projektů (podrobnější popis pole viz kapitola 6, sekce Analýzy směrných plánů). Odchylka v pracnosti na úrovni projektu nemůže být počítána jako součet nebo průměr odchylek v pracnosti jednotlivých úkolů projektů, protože procentuelně velká změna v pracnosti krátkého úkolu má na celkový údaj za projekt zcela jiný dopad než procentuelně menší změna v pracnosti úkolu trvajícího delší dobu. Na obrázku 41.7 vidíte odchylku v pracnosti v % agregovanou pomocí volby počítané skupiny, tedy vypočítanou z údajů na úrovni projektu, na obrázku 41.8 pak odchylku v pracnosti v % u stejného projektu agregovanou jako průměr odchylek jednotlivých úkolů.


PIC

Obrázek 41.7: Příklad použití agregace počítané skupiny


PIC

Obrázek 41.8: Příklad nevhodného použití agregace průměr

Agregace typu počítané detaily

Volba počítané detaily se používá pouze u specifických polí vypočítávajících označení záznamů a umožňuje upravovat označení záznamu podle kontextu sestavy tak, aby nebyly zobrazené údaje o záznamu zbytečně zdvojovány.

V nastavení jednotlivých databází je možné určit, hodnotou jakého pole budou označovány záznamy dané databáze v hlavičkách oken zobrazujících detaily záznamů a v sestavách, které se primárně nevztahují k dané databáze (slouží k tomu kolonka Reprezentuje v okně pro definici databáze, které otevřete dvojitým kliknutím na vybranou databázi na záložce Databáze v okně pro přizpůsobení pracovní skupiny). Standardně je většina záznamů označována hodnotou zapsanou do pole Název, je však možné pro označení záznamu vytvořit speciální vypočítávané pole. Taková pole jsou definována např. v databázi úkolů (pole # Title, # Title @), označení úkolu se pro snadnou identifikaci skládá z názvu samotného úkolu, z názvu rodičovského úkolu, pokud takový úkol existuje a z názvu projektu, do kterého úkol patří.

Pokud tedy systém ze sestavy dokáže odvodit, do jakého projektu úkol patří, či jakého má rodiče (například ze seskupení sestavy nebo jestliže je projekt, resp. pole Patří do použit jako parametr sestavy), bude se v sestavě díky agregaci počítané detaily zobrazovat pouze samotný název úkolu, viz obrázek 41.9. Pokud systém toto ze sestavy vyvodit nedokáže nebo není pro vypočítávané pole určující označení záznamu použita agregace počítané detaily, zobrazí se celé vypočítané označení úkolu, viz obrázek 41.10.


PIC

Obrázek 41.9: Označení úkolu při použití agregace počítané detaily


PIC

Obrázek 41.10: Označení úkolu bez použití agregace počítané detaily

Výchozí vypočítaná hodnota pole

Všechna pole v Instant Teamu jsou automaticky vytvářena jako pole, jejichž výchozí hodnoty mohou být vypočítávané pomocí definovaného výrazu. Ve výchozím nastavení nových polí je výraz pro výpočet výchozí hodnoty pole definován jako výraz vracející prázdnou hodnotu a je umožněno editovat hodnoty polí. V licenční úrovni Architect můžete sami vytvářet výrazy pro výpočet výchozí hodnoty pole a určovat, jak bude možné s vypočítanou hodnotou dále pracovat. Slouží k tomu kolonky Může se změnit, Výchozí hodnota a tlačítko Výraz na okně s definicí pole.

Pomocí kolonky Může se změnit můžete nastavit, zda bude možné výchozí hodnotu vypočítávaného pole editovat, tedy zda bude možné vypočítanou hodnotu přepsat, či zda se v poli bude moci zobrazovat pouze hodnota vypočítaná systémem. Pokud chcete, aby se zobrazovala pouze hodnota vypočítaná, vyberte možnost Nikdy. Pokud chcete uživatelům umožnit editovat hodnoty tohoto pole a měnit vypočítanou hodnotu, ponechte možnost Vždy.

UPOZORNĚNÍ

Hodnoty vypočítavaných polí typu logická hodnota, výběr ze seznamu s pojmenovanou výchozí hodnotou a pro pole s historií není možné editovat, v kolonce Může se změnit jim bude automaticky nastavena hodnota Nikdy.

Další možnost, kterou můžete zvolit, je hodnota Když je výraz null. Tato volba umožňuje editovat hodnotu daného pole pouze v případě, kdy systémem nebude vypočítána žádná hodnota, tj. výraz pro výpočet výchozí hodnoty vrátí prázdnou hodnotu, resp. hodnotu null.

Pokud vybrané pole obsahovalo nějakou hodnotu před definováním výrazu pro výpočet výchozí hodnoty pole a nastavíte, že nelze měnit vypočítanou hodnotu pole, původní hodnotu nebude možné zobrazit. Při volbě Když je výraz null se pak v situaci, kdy systém pomocí výrazu spočítá hodnotu tohoto pole, zobrazí vypočítaná hodnota, v situaci, kdy hodnota vrácená výrazem bude prázdná, se zobrazí původně zadaná hodnota.

TIP

Zakázat měnit hodnotu pole (bez ohledu na volbu v kolonce Může se změnit) je možné také pomocí přístupových práv k jednotlivým polím, viz sekce Nastavení práv pro změnu hodnot pole, kapitola 40.

Kolonka Výchozí hodnota ve výchozím nastavení pole, kdy je definován výraz vracející prázdnou hodnotu (výraz kategorie konstanta s hodnotou null, viz dále), nezobrazuje žádnou hodnotu. Poté, co je vytvořen výraz pro výpočet výchozí hodnoty pole, se v ní zobrazí schématický zápis tohoto výrazu.

V případě, že byste chtěli jako výchozí hodnotu pole zobrazovat vždy stejnou určitou hodnotu, můžete tuto hodnotu zapsat přímo do kolonky Výchozí hodnota, případně pro její výběr použít nabídky u této kolonky (systémem bude automaticky vytvořen výraz kategorie konstanta se zadanou hodnotou).


PIC

Obrázek 41.11: Výchozí hodnota pole

Zobrazování výchozí vypočítané hodnoty

Výchozí vypočítané hodnoty pole jsou v oknech záznamů a v sestavách zobrazovány šedivou barvou. Pokud byly přepsány uživatelem, pak standardní černou barvou.

V poli, pro které byla vypočítána výchozí hodnota (výraz pro výpočet výchozí hodnoty nevrátil prázdnou hodnotu), nelze nastavit hodnotu „Žádná“, resp. nelze výchozí vypočítanou hodnotu odstranit, je možné ji pouze, pokud to definice pole umožňuje, přepsat jinou hodnotou. Při výběru hodnoty „Žádná“, resp. po odstranění hodnoty nastavené uživatelem, se automaticky zobrazí výchozí vypočítaná hodnota.

POZNÁMKA

Nedaří se návrat k zobrazení výchozí vypočítané hodnoty Pokud se vám u textového pole po odstranění hodnoty zadané uživatelem nezobrazí výchozí vypočítaná hodnota, zkontrolujte, zda toto pole neobsahuje prázdné řádky, které mohly být vytvořeny použitím klávesy <Enter>. Standardně je v Instant Teamu klávesa <Enter> používána pro potvrzení zadávané hodnoty, u textových polích je však obdobně jako v běžných textových editorech považována za oddělovač řádků.

U pole typu textový řetězec může obdobné problémy způsobit například mezerník - jeho použití není po odstranění hodnoty zadané uživatelem v poli viditelné, systém ho však eviduje jako zadanou hodnotu a neumožní návrat výchozí vypočítané hodnoty.

Práce s editorem výrazů

Po stisknutí tlačítka Výraz se otevře okno s editorem výrazů, ve kterém můžete vytvářet vlastní výrazy pro výpočet výchozí hodnoty pole.


PIC

Obrázek 41.12: Editor výrazů s definicí výchozího výrazu

V horní části editoru výrazů se nachází tabulka, ve které systém automaticky zobrazuje definovaný výraz ve schématickém zápisu se stromovou strukturou. Většina výrazů není editovatelná přímo v této tabulce, k jejich vytváření slouží kolonky Kategorie a Typ nacházející se pod tabulkou.

Funkce a operátory pro tvorbu výrazu, které jsou nabízeny ve výběrových seznamech kolonek Kategorie a Typ, jsou závislé na charakteristikách pole, pro které chcete výraz definovat. Nabídky se liší podle typu daného pole, podle databáze, v níž se pole nachází a podle toho, zda je pole vícehodnotové či zda obsahuje historické hodnoty.


PIC

Obrázek 41.13: Nabídka kategorií pro pole typu textový řetězec

Nabídky v kolonce Typ upřesňují volbu kategorie, pro každou kategorii se zobrazuje jiná nabídka typů. Jestliže je v kolonce Typ přednastavena jedna hodnota, kterou není možné změnit, znamená to, že pro zvolenou kategorii je k dispozici pouze jedna upřesňující hodnota (viz obrázek 41.13, kdy je pro pole typu textový řetězec při výběru kategorie konstanta nabízen pouze jediný typ – konstanta typu řetězec).

Po výběru kategorie a typu, který chcete pro tvorbu výrazu použít, se pod tabulkou se zápisem zobrazí další kolonky, pomocí kterých můžete výraz dále definovat. U většiny voleb to jsou kolonky pro nastavení argumentů vybrané kategorie, resp. pro vytváření podvýrazů daného výrazu. Při výběru kategorie konstanta se zobrazuje kolonka Hodnota, u některých kategorií se může zobrazit také tabulka pro nastavení filtrů, viz dále.

Systém zároveň provede schématický zápis vybrané kategorie a jejích argumentů do stromové struktury. Na první řádce tabulky se zapisuje podoba celého výrazu, na dalších řádcích jsou zapsány argumenty zvolené kategorie (ve výchozím nastavení jsou zapisovány jako podvýrazy kategorie konstanta s hodnotou null, tj. jako podvýrazy vracející prázdnou hodnotu).


PIC

Obrázek 41.14: Příklad kategorie a jejích argumentů

Definici argumentů vybrané kategorie můžete provést dvojím způsobem:

 • tlačítkem Vybrat vedle polí jednotlivých argumentů;
 • označením řádku s vybraným argumentem ve schématickém zápisu výrazu.

PIC

Obrázek 41.15: Zadávání argumentů výrazu

Jako argumenty zvolené kategorie se opět nabídnou kolonky Kategorie a Typ. Volby ve výběrových seznamech těchto kolonek se u jednotlivých argumentů (na jednotlivých řádcích schématického zápisu výrazu) mohou lišit, dostupné jsou vždy pouze takové operátory a funkce, které dávají v daném kontextu smysl.

Konkrétní kategorie, typy a jejich argumenty, které můžete pro tvorbu výrazů použít, jsou samostatně popsány v následující kapitole.

Označením řádku se schématickým zápisem v tabulce se v kolonkách pod tabulkou zobrazí použité volby pro daný řádek. Pokud budete chtít již definovaný výraz upravit, označte řádek ve stromové struktuře, na kterém chcete provést změnu a v kolonkách pod tabulkou vyberte požadovanou možnost.

Pro zrušení definovaného výrazu označte první řádek stromové struktury a v kolonkách pod tabulkou nadefinujte výchozí výraz vracející prázdnou hodnotu (jako kategorii vyberte možnost konstanta a kolonku Hodnota ponechte prázdnou).

Kontrolovat správnost vytvářeného výrazu umožní tzv. kukátko. Po otevření kukátka se v tabulce se zápisem výrazu zobrazí sloupce s vybranými záznamy a na odpovídajících řádcích těchto sloupců uvidíte konkrétní hodnoty vybraného záznamu potřebné pro výpočet i výslednou vypočítanou hodnotu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši nad záhlavím tabulky vyvoláte místní nabídku, ve které volbou Přidat kukátko... otevřete dialogové okno, kde můžete v kolonce Kontext zvolit záznam, na kterém chcete výpočet sledovat.


PIC

Obrázek 41.16: Volba záznamu v kukátku

Volbami Změnit kukátko... a Odstranit kukátko... je možné vybrat pro sledování jiný záznam, případně sloupec se sledovaným záznamem z tabulky odstranit.


PIC

Obrázek 41.17: Kukátko

Vytvoření nového výrazu či změnu stávajícícho výrazu potvrdíte tlačítkem OK. Tlačítkem Zrušit editor výrazů opustíte, aniž by do něj byly zapsány jakékoli změny.

Pomocí tlačítek Kopírovat a Vložit můžete označenou část výrazu, případně celý výraz zkopírovat a vložit na jiné místo výrazu pro výpočet hodnoty stejného pole či do výrazu pro výpočet hodnoty jiného pole na místo, kde je očekáván výraz stejného typu jako kopírovaný výraz.

Kategorie proměnná a konstanta

Specifický význam mají kategorie proměnná a konstanta.

Při volbě kategorie proměnná můžete pro tvorbu výrazu použít hodnoty jiného existujícího pole, které vyberete z nabídky u kolonky Typ.

V nabídce se zobrazují pouze pole stejného typu a ze stejné databáze jako pole, jehož hodnotu chcete vypočítat. Při vytváření podvýrazů jsou nabízena taková pole, jejichž použití dává v daném kontextu smysl, jako proměnná se může nabízet i pomocné pole Aktivní den.

TIP

Pokud se kategorie proměnná nenabízí (to znamená, že pro nabídku u kolonky Typ není k dispozici žádné vhodné pole) či pokud se ve výběrovém seznamu kolonky Typ nenabízí pole, jehož hodnoty chcete použít, můžete pro vytvoření proměnné použít kategorie odkaz přes záznam nebo konverze z jiného tipu, viz následující kapitola.

Při volbě kategorie konstanta můžete pro tvorbu výrazu použít libovolnou zadanou hodnotu (kolonka Hodnota, viz obrázek 41.12), která bude stále stejná a nebude se pro výpočet výchozí hodnoty u jednotlivých záznamů měnit.

Obě kategorie můžete použít při tvorbě podvýrazů, resp. jako argumenty kategorií, nebo jako samostatné výrazy, kategorii proměnnou typicky jako výchozí hodnotu jiných editovatelných polí. Například konstatna s hodnotou null je použita pro definici výchozího výrazu při vzniku nového pole, konstanta s hodnotou -1000 jako výchozí hodnota pro pole určující prioritu schůzek, viz obrázek 15.8. Proměnná Zahájení je použita jako výchozí hodnota pro pole Ukončit dne při definici předpisu opakování opakovaných úkolů a schůzek, viz obrázek 12.3.

Lokalizovaný výpočet výchozí hodnoty pole

Na okně pro definici pole naleznete také příznak Lokalizovaný výpočet, jehož zaškrtnutí umožní systému vypočítávat různé výchozí hodnoty daného pole v různých jazykových mutacích aplikace.

Zaškrtnutí tohoto příznaku je vhodné v následujících případech:

 • ve výrazu pro výpočet výchozí hodnoty pole je jako proměnná použito textové pole nebo pole typu textový řetězec, jehož hodnoty je možné lokalizovat, podrobnosti viz sekce Lokalizovatelnost hodnot vybraných polí v kapitole 39;
 • ve výrazu pro výpočet výchozí hodnoty pole je jako kategorie použita volba ze skupiny jazykových kategorií, podrobnosti viz následující kapitola.

Při definici výrazu pole s lokalizovaným výpočtem můžete v kukátku kontrolovat výchozí vypočítané hodnoty pro různé jazykové mutace Instant Teamu. V dialogovém okně po otevření kukátka se bude kromě kolonky Kontext zobrazovat také kolonka Jazyk, sloupec s vybraným záznamem pak bude označený kódem zvoleného jazyka. Můžete si tak vedle sebe zobrazit hodnoty daného pole například v české a anglické verzi aplikace.

Kontrola závislostí před úpravou či odstraněním pole

Než se rozhodnete některé z polí upravovat či některé vámi vytvořené pole odstranit, můžete si na záložce Závislosti v okně pro definici pole nejdříve ověřit, zda odstranění nebo úprava pole nebude mít negativní dopad na chod aplikace, např. že nenaruší správné zobrazování hodnot jiného pole či správné fungování některých operací.

Záložka obsahuje jednoduchou tabulku, ve které ve sloupci Závislé místo vidíte seznam míst v aplikaci, která jsou na daném poli závislá. Ve sloupci Výraz/filtr pak vidíte, jakým způsobem je dané pole s jednotlivými místy propojeno. Může se jednat o následující situace:

 • pole je použito ve výrazu pro výpočet hodnoty jiného pole (viz sekce Výchozí vypočítaná hodnota výše),
 • pole je použito v podmínce pro definici pravidla barvení (viz kapitola 33 Přizpůsobení barev),
 • pole je použito v podmínce pro definici přístupových práv (viz kapitola 40 Správa přístupových práv.

PIC

Obrázek 41.18: Záložka Závislosti

Díky tomuto přehledu můžete zvážit následky způsobené odstraněním pole, případně jim předejít úpravou zobrazeného výrazu či filtrovací podmínky. Tlačítkem Změnit... vedle tabulky s označeným řádkem rovnou otevřete dialogové okno pro úpravu příslušného výrazu či podmínky.